Serwis używa plików cookies do zapisywania niezbędnych danych w celu prawidłowego działania strony oraz oferowanych na niej usług, pozyskiwania danych statystycznych o ruchu użytkowników na stronie zgodnie z obowiązującymi w sieci standardami w celu usprawniania funkcjonowania strony, w tym optymalizacji jej funkcjonowania, a także celach analitycznych. Dzięki temu możemy ustalić, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć, jak również ustalenie i profilowanie materiałów dla odbiorców końcowych zamieszanych treści.

Nasza strona gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip., adres url, przeglądarka, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem oraz pozyskiwania danych w celach marketingowych oraz oferowania usług.

Pozyskiwane dane mogą być wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne dostarczające usługi oparte analizie pozyskanych z cookies danych statystycznych.

Korzystając z naszej strony godzisz się na powyższe cele i sposoby wykorzystania uzyskanych danych, ale możesz te ustawienia w każdej chwili zmienić, w tym wyłączyć możliwość użytkowania cookies.

Dane te mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Sprawdź opcje dotyczące cookies w Twojej przeglądarce internetowej aby zmienić ustawienia lub przeglądać i usuwać zapisane dane. Usunięcie plików cookies lub zmiana ustawień ich przechowywania może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze strony.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, iż korzystanie z naszej strony, w tym wysłanie do nas wiadomości lub nawiązywanie z nami połączeń telefonicznych, jak również nawiązanie z nami kontaktów lub rozmów w inny sposób, oraz podjęcie z nami współpracy wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Podjęcie przez Państwa czynności opisanych wyżej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Driver CE sp.  z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-090) przy ul. Jelenie 3/4.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się na adres oraz email: driver@driver-ce.com, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać dane osobowe:
  1. Na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów. 
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych, bilansowych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
   1. w celu nawiązywania kontaktów i oferowania przez nas produktów, usług bezpośrednio (za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, portali branżowych, telefonicznie, pisemnie) lub pośrednio (marketing pośredni za pośrednictwem podmiotów trzech z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów i narzędzi, w tym mediów społecznościowych), w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, 
   2. w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług,
   3. w celach analitycznych, audytowych, nadzorczych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.),
   4. w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
   5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 4. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Okres przechowywania danych
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane:
  1. przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wycofania zgody,
  2. przetwarzane w celu wykonania umów, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
  3. przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
  4. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 6. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z nami i przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, ponadto – w przypadku wyrażenia zgody – innym partnerom biznesowym, a także w przypadkach przewidzianych prawem instytucjom państwowym.
 7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
  Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
  1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. żądania przenoszenia danych, 
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 9. Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia zgody dobrowolne dla celów przetwarzania, dla których zgoda została udzielona. Zgoda może być odwołana w każdym momencie, jednak bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej odwołaniem.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że w powyższych celach dane mogą być poddane przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz Pani/Pana dane mogą być profilowane.